Kako naša uzgajališta utječu na okoliš?

Marikultura je aktivnost za koju je od presudne važnosti kvaliteta morskoga okoliša u kojem se uzgajaju ribe i školjkaši. Utjecaj marikulture na okoliš je minimalan i ponajviše se odnosi na akumulaciju organske tvari u neposrednoj blizini kaveza za uzgoj ribe, a u kombinaciji s uzgojem školjkaša koji filtriraju vodu, taj se utjecaj dodatno smanjuje. Istraživanja ukazuju da se okoliš u razdoblju manjem od godine dana od uklanjanja struktura za uzgoj ribe oporavlja od utjecaja njegovih aktivnosti.

Sva Cromaris uzgajališta smještena su u prirodnom okruženju, daleko od naselja i industrijskih postrojenja. Iznimnost uzgojnih lokacija ogledava se i u činjenici da se sve nalaze unutar ili u neposrednoj blizini područja ekološke mreže koja ima cilj osiguranje dugoročnog opstanka europskih najvrjednijih i najugroženijih vrsta i staništa. Upravo iz tog razloga posebna briga je posvećena zaštiti okoliša.

Ključ za očuvanje okoliša je implementacija načela održivog razvitka kroz dobru proizvođačku praksu i efikasnog sustava upravljanja okolišem kojeg je Cromaris certificirao prema normi ISO 14001:2004. Prema mjerama studija utjecaja na okoliš, ovlaštene istraživačke institucije vrše praćenje parametara:
  • uzorak morske vode (otopljeni kisik, amonijak, nitriti, nitrati, organski dušik, fosfati, organski fosfor, klorofil)
  • sedimenta morskog dna (redoks potencijal, organski ugljik, ukupni dušik, ukupni fosfor)
  • stanja pridnenih bioloških zajednica
Rezultati godišnjeg praćenja stanja okoliša u skladu su s dosadašnjim rezultatima procjene utjecaja kaveznog uzgoja riba na okoliš i u skladu s rezultatima koji se bilježe na globalnoj razini u svim uzgajalištima čija se proizvodnja odvija u okvirima održivog razvoja.

Pored zahtjeva studija utjecaja na okoliš, pod državnim su praćenjem stanja okoliša i uzgajališta školjkaša pa se na referentnim postajama prati fitoplanktonski sastav, a u tkivu školjkaša metali (As, Cd, Hg, Pb), benzo(a)piren i bakterije E.coli.

Dodatne zahtjeve definira i organska proizvodnja pa se u tkivu ribe analiziraju: organoklorirani pesticidi, organofosfatni pesticidi, živa, kadmij, olovo, dioksini i furani (PCDD+PCDF) (suma); dioksini, furani i suma PCB-a nalik dioksinima, antioksidans etoksikvin.